موبایل : 09120220853
ایمیل : mbahman82@gmail.com
تلفن : 66469238
#

سرفصل دوره:

مقدمات مهندسی بافت (سلول - داربست و عوامل سیگنالی)
کشت سلول (آموزش وکارگاه)
پلیمرها (طبیعی و مصنوعی) مورد استفاده در ساخت داربست
هیدروژلهای مورد استفاده در ساخت داربست
بارگذاری دارو و سامانه های دارو رسانی
مواد و روشهای مختلف ساخت داربست1
مواد و روشهای ساخت داربست 2 ؛ چاپ زیستی  (آموزش وکارگاه)
مواد و روشهای ساخت داربست 3 ؛ الکتروریسی (آموزش وکارگاه) 
میکروفلوئیدیک و بیوراکتورها
آزمونهای زیست سازگاری (آموزش و کارگاه)

جهت ثبت نام در  دوره از طریق لینک زیر اقدام فرمایید:

https://dbaplus.ir/%d9%81%d8%b1%d9%85/

ندارد

مشخصات دوره

تماس با ما