موبایل : 09120220853
ایمیل : mbahman82@gmail.com
تلفن : 66469238
#

برگزاری رویداد

شتاب دهنده فست دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری پژوهشکده فناوری سلامت دانشگاه به منظور شناسایی ایده‌ها، استارتاپ ها و صاحبان فناوری های نوآور وحمایت مالی، سرمایه گذاری و شتابدهی از آنان، رویدادهای متنوعی با عنوان رویداد «فستاک» برگزار می‌گردد تا صاحبان ایده، کسب و کار نوآوری بتوانند با استفاده از این فرصت های ارزشمند، ایده یا اختراع خود را ارائه می‌نمایند. از میان ایده‌های ارائه شده، ایده‌‌های برگزیده شتابدهی شده و به سرمایه‌گذاران آن حوزه معرفی می‌شوند.

چنانچه سازمان یا شرکت شما نیز نیاز به راهکارهای فناورانه دارد و تمایل دارید فناوران دانشگاه در این حوزه ایده های خود را ارئه نماید میتوانید با ارائه درخواست خود به شتابدهنده، برای رسیدن به راهکار مطلوب در کنار شما باشیم.

تماس با ما